Government
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PowerNET
เครือข่ายแห่งข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันสมัยและ เป็นเครือข่ายที่ทุกท่านสามารถเข้ามาหาความรู้ หรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
สมัครสมาชิก PowerNet ฟรี เพื่อรับข่าวสาร


ข่าวสารจากราชการ

(Government News ) รับรู้ข่าวสารราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 กรมสรรพากร  ประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกันสังคมชวนใช้บริการเว็บไซต์ newzone
      สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ประกันสังคมในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียส์ผ่านเว็บไซต์ http://newzone.sso.go.th
11/2/2555 10:41:20

ประกันสังคมเตือนนายจ้างอย่าลืมรายงานค่าจ้างปี 54 ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
      นายจ้างต้องรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงของปีที่ผ่ายมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หากไม่รายงานค่าจ้าง เมื่อพบว่าต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น นายจ้างจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายร้อยละ 3 ต่อเดือน
11/2/2555 10:26:52

สปส.แจ้งผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ถึง 30 มีนาคม 2555
      สำนักงานประกันสังคมแจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2555 สามารถยื่นแบบเลือสถานพยาบาล(สปส.9-02)ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมถึง 30 มีนาคม 2555
27/1/2555 9:23:28

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555
      สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง เพื่อลดอัตราเงินสมทบที่นำส่งกองทุนประกันสังคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้ (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 : ลูกจ้างและนายจ้างหักฝ่ายละ 3 % (2) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555 : ล????????????????????????????????I?? \WINDOWS\help\iisHelp\common\500-13.htm
27/1/2555 9:17:43

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 2555
      สำนักงานประกันสังคมขยายเวลายื่นกู้ "โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย" เพิ่มขึ้นอีก 6 เดือนสิ้นสุด 30 เมษายน 2555 ให้นำเงินมาซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม
27/1/2555 8:38:30

ประกันสังคมปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีไตวายเรื้อรัง
      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบำบัดทดแทนไตและกรณีให้ยา Erythropoietin เพื่อการเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้ประกันตน
27/1/2555 8:34:47

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิผู้ประกันตน กรณีใส่ฟันเทียม
      คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น กรณีใส่ฟันเทียมเทียมชนิดถอดได้บางส่วนที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท
27/1/2555 8:30:53

ประกันสังคมเตือนนายจ้างต้องนำส่งเงินประกันสังคม
      สำนักงานประกันสังคมเตือนนายจ้างอย่าเอาเปรียบลูกจ้าง โดยหักเงินสมทบแต่ไม่นำส่งประกันสังคม ทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วน ทำให้เสียกำลังใจ รวมทั้งเสียเวลาและค่าใข้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้...
9/9/2554 13:13:44

สปส.เพิ่มสิทธิรักษาโรคมะเร็ง
      สำนักงานประกันสังคม(สปส.)เพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ผ่านตัดหัวใจได้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยมีการเพิ่มสิทธิทั้งหมด 6 กรณี...
31/8/2554 14:11:59

สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
      สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นลูกจ้าง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตลอดระยะเวลาที่เป็นลูก????????????????????????????????I?? \
25/7/2554 9:56:40

หน้า 1