ระบบงาน Human Resource Collaboration (HRC)
 
Human Resource Collaboration (HRC)
    เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารงานบุคคล จนระบบงานได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่
และบริษัทข้ามชาติใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน HRC ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเภทธุรกิจต่างๆ
มากกว่า 30 ประเภทธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า มากกว่า 600 แห่ง โดยมีขอบเขตการใช้งานทั่วประเทศ

ความสามารถทั่วไปของระบบ HRC
1. สามารถโอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ได้
2. ทุก Module สามารถตรวจสอบผู้ที่ทำการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล (Audit Trial) ได้
3. การทำงานของระบบใช้ Code จึงไม่มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนรหัสพนักงาน หรือรหัสแผนก
4. เมนูการใช้งาน 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
5. พิมพ์รูปแบบบัตรพนักงานได้ทุกรูปแบบ
6. สามารถพิมพ์รายงานได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
7. โปรแกรมสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เองทุกรูปแบบ เช่น รายได้, รายการหัก, ประเภทพนักงาน
8. กำหนดรหัสแผนกหรือรหัสตำแหน่งต่าง ๆได้ไม่จำกัด
9. วาดผังองค์กรได้ และสามารถเก็บประวัติผังองค์กรได้ พร้อมพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ
10. สามารถดูข้อมูลข้ามบริษัทได้ โดยใช้กลุ่มงานเป็นตัวจับกลุ่มข้อมูล
11. สามารถพิมพ์รายงาน แยก – รวมตามบริษัทได้ (กรณีเป็นระบบ Multi Company)
12. Export File รูปแบบรายงานได้ มีทั้งแบบดึง Filed ออกเพื่อไปทำ Report เอง หรืออ่านจากฐานข้อมูลโดยตรงเพื่อทำ
Report เองได้
13. ทุก Module สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้
14. สามารถโอนย้ายข้อมูลพนักงานได้ โดยโอนย้ายเป็นรายบุคคล หรือแผนก
15. การใช้งานระบบสามารถกำหนดการใช้งานพร้อม Report ได้เองตามความต้องการจากฐานข้อมูลโดยตรงเพื่อทำ
Report เองได้
16. โปรแกรมสามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกผิดพลาดได้ตลอดเวลา
17. กรณีเกิดปัญหาระหว่างทำงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะทำการ Recovery ทันทีจึงไม่มี
ผลกระทบต่อฐานข้อมูล
18. สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
19. สามารถโอนพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนได้ภายในเดือนเดียวกัน

ความสามารถทั่วไปของระบบ HRCI สำหรับผู้บริหาร
1. สามาร
ถแสดงรายงานและบันทึกประวัติขึ้นเงินเดือนของพนักงานทั้งประวัติตำแหน่ง,ประวัติการอบรม,อัตรากำลังพล
2. สามารถแสดงรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนว่ามีส่วนต่างตรงไหนจากเดือนที่ผ่านมา
3. สามารถแสดงสถิติการลาของพนักงานแบบรายพนักงานหรือกลุ่มพนักงานรายเดือน
4. สามารถแสดงอัตราการสายของพนักงานได้ ว่ามีเปอร์เซ็นต์การสายมากน้อยแค่ไหน
5. สามารถแสดงรายงานแสดงรายละเอียด OT ตรวจสอบ OT เป็นเปอร์เซ็นต์
6. สามารถคำนวณรายงาน ค่าเฉลี่ยเงินเดือน ตาม Job Grade (เฉลี่ย, ต่ำสุด,สูงสุด)
7. สามารถจัดพิมพ์รายงาน เพื่อเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน
8. สามารถวิเคราะห์และวางแผนการปรับเงินเดือน สวัสดิการ เงินชดเชยหรือโบนัสได้หลายรูปแบบก่อนทำการอนุมัติ
9. สามารถกำหนด Cost Center ของพนักงาน และ Default Cost Center ของหน่วยงานได้
10. สามารถ Allocate ตามประเภทเงินรับ/หักตาม cost center ที่กำหนดเองได้
11. สามารถพิมพ์รายงาน Cost Center ได้
12. ระบบ HR สามารถกำหนด Security ได้ 5 ระดับ กลุ่ม User , Company , Module, Screen, Sensitive Field แต่ไม่
สามารถกำหนด Security ตาม Tab Sheet ได้
13. ระบบการลาผ่าน Web, อนุมัติ OT ตามสายการบังคับบัญชา
14. สามารถดูประวัติหรือแก้ไขประวัติของพนักงานผ่าน Web รวมทั้งตารางการอบรม สวัสดิการต่าง ๆ หรือการประเมินผล
ผ่าน Web ของในแต่ละบุคคล รวมทั้งการรับสมัครงานผ่าน Web

  1. Base Module - ระบบข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
- รองรับระบบ Multi Company สามารถเพิ่มบริษัทได้ไม่จำกัด
- ระดับ Organization สามารถกำหนดได้ทั้งหมด 9 ระดับ เช่น ส่วน,ฝ่าย,แผนก ฯลฯ
-ระดับงาน สามารถกำหนด Job Level ได้ไม่จำกัด
- ระดับตำแหน่งในระดับตำแหน่ง สามารถกำหนด Position Level ได้ไม่จำกัด
- ระดับเงินเดือน สามารถกำหนดระดับเงินเดือนได้ไม่จำกัด
- สามารถกำหนดอัตรากำลังพลได้ไม่จำกัด เพื่อเปรียบเทียบอัตรากำลังพลในแต่ละเดือนได้ว่ามีพนักงานเข้าใหม่,
ลาออก จำนวนเท่าไร
- สามารถกำหนดโครงสร้างขององค์กรได้ไม่จำกัด เมื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรแล้ว พนักงานจะอยู่ภายใต้ผังองค์กรที่
กำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติ สามารถแสดงรูปแบบรายชื่อของพนักงานได้หลายรูปแบบ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ
โอนย้ายพนักงานรายชื่อในโครงสร้างก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- จัดเก็บข้อมูลองค์กรอย่างมีระบบ ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพนักงาน อย่างรวดเร็ว
- มีฐานข้อมูลหลักที่ถูกต้องทันสมัย ที่สามารถนำไปใช้งานได้ตลอด

HRCi
/ Webbase
- สามารถดูประวัติส่วนตัวของพนักงานได้
- สามรถดูประวัติการทำงานของพนักงานได้

  2. Payroll Module - ระบบงานจ่ายเงินพนักงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
- ประเภทพนักงานกำหนดประเภทพนักงานได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดประเภทพนักงานให้สัมพันธ์กับประเภท
กลุ่มเงินเดือน สามารถกำหนดรายการเงินได้/เงินหักได้ตามต้องการ
- งวด สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินได้ไม่จำกัดว่าใน 1 เดือน จะมีกี่งวดก็ได้ และจะจ่ายในวันที่เท่าไรของงวด
- เงิน ประเภทรายได้,รายการหัก กำหนดได้ไม่จำกัดว่ามีกี่ประเภทในแต่ละประเภทจะคิดภาษีหรือ OT สามารถกำหนด
ได้ (ซึ่งสามารถมีสูตรการคิดได้หลายรูปแบบ)
- ประกันสังคม อัตราการจ่ายเงินประกันสังคม ก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนด แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน
สามารถเข้าไปกำหนดเองได้
- เงินสะสม สามารถกำหนดตารางการคิดเงินสะสมได้เอง เมื่อกำหนดแล้วใครมีสิทธิได้ก็จะอัตโนมัติทันที
- ธนาคาร สามารถส่งเงินได้ทุกธนาคาร ตาม Format ของแต่ละธนาคารนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
- ภาษี ตารางภาษี อัตราภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้ากฎหมายเปลี่ยนแปลงฐานของเงินได้ ผู้ใช้งานสามารถ
กำหนดเองได้, ค่าลดหย่อน รายการที่ท่านนำไปใช้หักค่าลดหย่อนได้ เช่น ลดหย่อนบุตร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวน
เงินในการหักค่าลดหย่อนที่สำคัญคุณก็สามารถเข้าไปกำหนดได้เอง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ความง่ายและสะดวกในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากระบบจะทำการคำนวณโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ใส่เข้าไป
-มีความถูกต้องและแม่นยำ สูง เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินทุกขั้นตอน
- มีประโยชน์สำหรับการบริหาร เนื่องจากสามารถวิเคราะห์การจ่ายเงินในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- สามารถดูประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและภาษีได้ไม่จำกัด เพราะระบบเป็นแบบฐานข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอื่นๆ เพื่อการประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล

HRCi
/ Webbase
- สามารถดูแบบฟอร์ม Pay slip Online ได้  3. Time Attendance Module – ระบบการบันทึกเวลาพนักงาน

ข้อมูลพื้นฐาน


- ตารางกะ สามารกำหนดได้ไม่จำกัด สามารถตั้งชื่อได้เองในแต่ละกะ ซึ่งในแต่ละกะจะตั้งชื่อ แบบไหน ก็สามารถ
กำหนดได้แม้กระทั่งในแต่ละกะนั้นเป็นวันทำงาน จะคิดชั่วโมงกี่เท่าก็สามารถกำหนดได้ ซึ่ง OT นั้นจะให้เป็นโอทีกี่
เท่าก็แล้วแต่ รวมไปถึงกระทั่ง โอทีที่ให้อนุมัติทันที หรือรออนุมัติก็ สามารถกำหนดได้ แม้กระทั่ง ถ้าเป็นวันหยุด
ประจำสัปดาห์ วันหยุดประจำปี ก็สามารถกำหนดได้ว่าจะ ให้ OT กี่เท่า ซึ่ง OT มี 3 แบบคือ 1. อนุมัติทันที 2.รออนุมัติ
- การวางแผนOT ซึ่งการวางแผน OT นั้นเราสามารถคีย์ OT เข้าไป ถ้าพนักงานคนไหนมาทำ OT ตามที่กำหนด
พนักงานคนนั้นก็จะได้ OT ทันทีหรือถ้าจะแก้ไข OT ก็สามารถทำได้
- การปัดนาฬิกา สามารถกำหนดเวลาได้ว่า ห้ามมาสายเกินกี่นาที ห้ามออกก่อนเวลากี่นาที
- ค่ากะ สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามาทำงานเวลาทำงานกะไหน จะได้ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าไร และ สามารถที่จะตั้ง
ชื่อรายการได้เอง
- รูปแบบกะสามารถกำหนดได้ว่าในองค์กรมีรูปแบบกะการทำงานแบบไหน ตัวอย่างเช่น กะเช้า 7 วัน กะบ่าย 7 วัน
กะดึก 7 วัน หมุนวนเป็นปีๆ ไป ซึ่งรูปแบบกะก็สามารถกำหนดได้ไม่จำกัด
- รูปแบบวันหยุด อาจจะมีการคำนวณในวันทำงาน ตัวอย่างเช่น ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน , ทำ 6 วันหยุด 1 วัน ก็สามารถ
กำหนดได้
- วันหยุดประจำปี สามารถกำหนดได้ว่าใน 1 ปี องค์กรของท่านมีวันหยุดวันไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประเพณี
หรือวันหยุดบริษัท แม้กระทั่งในแต่ละวันหยุดแยกตามประเภทพนักงานก็สามารถทำได้
- Flexible Time ไม่กำหนดว่าต้องเข้างานเวลาใด แต่ต้องทำงานให้ครบ 8 ชม. ถ้าเกิน คือเป็น OT ก็ได้ หรือกำหนดว่า
1 สัปดาห์ต้องทำงานห้ามเกินกี่ ชม. ก็กำหนดได้
- บัตรพนักงาน สามารถกำหนดได้ว่ามีกี่ประเภท ใครลืมนำบัตรมาก็สามารถใช้บัตรชั่วคราวได้ หรือพนักงานใหม่ทำ
บัตรให้ไม่ทันก็ใช้บัตรชั่วคราว
- รถรับส่งพนักงาน สามารถกำหนดรถรับส่งว่ามีกี่สาย, ใครเป็นคนขึ้น, จอดที่จุดไหน ,ใครเป็นคนขับ ถ้ากรณีรถ
เข้าสาย ก็สามารถกำหนดได้ว่าไม่สาย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ลดปัญหาความยุ่งยากในการดูแลการคำนวณเวลา การทำงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทำให้มีข้อมูลนำส่งเพื่อจ่ายเงินได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานดูแลข้อมูลการทำงาน การลา การทำงาน
ล่วงเวลาได้ด้วยตนเอง
- ดูแลการทำงานของพนักงานได้อย่างประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถวิเคราะห์การมาทำงาน การมาสาย การขาดงาน
รวม ถึงการลา

HRCi
/ Webbase
- พนักงานสามารถคีย์การลา,การขอ OT,การบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามรายการบังคับ
บัญชาได้ และหลังจากได้รับอนุมัติข้อมูลจะส่งตรงไปที่ฝ่ายบุคคลโดยอัตโนมัติ
- สามารถตรวจสอบสถานะการลา,สถิติการลาต่างๆได้ตลอดเวลา
- สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการอนุมัติได้
- หัวหน้าสามารถดูเวลาเข้า-ออกของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

  4.Development Module - ระบบการพัฒนาและอบรมพนักงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- สามารถกำหนดหลักสูตรได้ไม่จำกัดว่าภายในองค์กรมีหลักสูตรอะไรบ้าง
- สามารถกำหนดผู้มีสิทธิเข้าอบรมได้ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งไหน/ ประเภทพนักงานอะไร / แผนกอะไร / อายุงานเท่าไร
- สามารถวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี
- สามารถตั้งงบประมาณในการอบรมแต่ละประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายของวิทยากร / สถานที่ / เอกสาร / หรืออื่น ๆ ตามที่ต้องการ
เพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณได้
- วิทยากร เพื่อเก็บเป็นประวัติของวิทยากรว่าเคยอบรมที่บริษัทแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไร หรือเก็บไว้เป็น Information ว่ามีวิทยากร
เป็นใครบ้างเพื่อเก็บไว้พิจารณาต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอบรม ตั้งแต่การเตรียมการ ดำเนินการและติดตามให้สามารถพัฒนา บุคลากรได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
- มีการวางแผนการทำงานเพื่อเตรียมเรื่องของงบประมาณและจัดเตรียมงานสถานที่ พร้อมวิทยากรได้
- วิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมายการอบรม รวมถึงการสรุปสถิติในด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อนำไปพิจารณาในการปรับ
ตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนด้วย แต่ที่สำคัญ สามารถจัดพัฒนาบุคลกรขององค์กรให้มีความาสามารถและเข้าใจในงานที่
บุคคลนั้นทำอยู่ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HRCi
/ Webbase

- พนักงานสามารถประเมินผลการอบรม Online ได้
-สามารถดูเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรได้
- หัวหน้างาน/พนักงาน สามารถดูข้อมูลตารางการอบรมและประวัติการอบรม Online ได้
- หัวหน้างาน/พนักงาน สามารถขอหลักสูตร หรือขอจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่าน Web ได้
- หัวหน้างานสามารถอนุมัติผู้เข้าอบรม และประเมินผลการอบรมได้

  5.Recruitment Module - ระบบการรับสมัครพนักงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- สามารถกำหนดอัตรากำลังพลได้ว่า ในตำแหน่งงานต่าง ๆ นั้นต้องการกำลังพลเท่าใด
- กำหนดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง เช่น วุฒิ ,เพศ ,สถาบัน, ประสบการณ์, อายุงาน ฯลฯ
- กำหนดสื่อต่าง ๆ ได้ว่า พนักงานที่มาสมัครงาน ทราบจากสื่อโฆษณาไหน เพื่อเก็บเป็นประวัติ
- สามารถเก็บ Back List พนักงานได้
- การพิมพ์จดหมายต่าง ๆ เช่น จดหมายเรียกตัวสัมภาษณ์ จดหมายจ้างงาน ฯลฯ โดยร่างเอกสารไว้ใน Microsoft Word
- ออกแบบข้อมูลสรุปและคะแนนต่างๆ ได้ไม่จำกัดเพื่อการคำนวณคะแนนโดยอัตโนมัติของทางการรับสมัครได้


ประโยชน์ที่จะได้รับ
- สามารถวางแผน และจัดหาอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของบริษัท
- เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในขั้นตอนการสรรหาพนักงาน
- มีข้อมูลผู้สมัครที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกตามความต้องการ
ลดต้นทุนในการสรรหาบุคลากร และสามารถทราบต้นทุนในการสรรหาในแต่ละตำแหน่ง

HRCi / Webbase
- สามารถสมัครงานผ่าน Internet แล้ว Download ข้อมูลที่ได้เข้าสู่โปรแกรมเพื่อทำการคัดเลือกพนักงาน
-สามารถแจ้งขออัตรากำลังพลเพิ่มเติมได้
- สามารถดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครได้
- สามารถดูรายละเอียดผู้สมัครได้

  6.Evaluation & Promotion Module - ระบบการประเมินผลงาน และปรับเงินเดือน

ข้อมูลพื้นฐาน
- สามารถกำหนดสิทธิของพนักงานที่จะปรับเงินเดือน ต้องขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง,อายุงาน,คะแนน,การประเมินผล ฯลฯ
-สามารถกำหนดแบบฟอร์มการประเมินผลได้ไม่จำกัด หรือเป็นการประเมินผลแบบ 360 องศา
- สามารถกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินได้ไม่จำกัด เพื่อสามารถคำนวณคะแนน สามารถกำหนดงบประมาณทั้ง
องค์กรและให้โปรแกรมคำนวณหาค่าเฉลี่ยการปรับตามคะแนนที่ต้องการ
- สามารถกำหนดคะแนนต่างๆ จากระบบอื่นๆ เช่น คะแนนการมาสาย,ขาดงาน ฯลฯ เพื่อนำมาตัดคะแนนได้
- สามารถประเมินได้หลายวิธีในเวลาเดียวกันเพื่อทำการเปรียบเทียบและสั่งอนุมัติวิธีที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีนี้ก็จะเห็นภาพการใช้
งบประมาณต่าง ๆ
- สามารถปรับตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กรได้ว่าใครมีสิทธิในการปรับตำแหน่งต่างๆ เมื่อมีตำแหน่งว่าง ซึ่งการปรับ
ตำแหน่งนั้นสามารถดูจากประวัติต่างๆ ของพนักงานแต่ละท่าน เพราะโปรแกรมสามารถแสดงจุดเด่น,จุดปรับปรุงของ
พนักงานคนนั้นเพื่อนำมาวาด Competency ของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและดูแลการประเมินผลงานอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
- สามารถดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายขององค์กร ซึ่ง
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
- ดูแลและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานถึงระดับบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ


HRCi / Webbase
- มีแบบฟอร์มการประเมินผลผ่าน Intranet ตามสายการบังคับบัญชา
- พนักงานสามารถทำแบบฟอร์มการประเมินผล Online
- หัวหน้างานสามารถประเมินผลตนเอง และพนักงานภายใต้บังคับบัญชา

  7.Benefits & Budgeting Module - ระบบสวัสดิการพนักงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

-สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ไม่จำกัด เช่น ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,ชุดฟอร์ม,Stationary ต่างๆ ฯลฯ
- กำหนดสิทธิของแต่ละบุคคลหรือแต่ละตำแหน่ง,หน่วยงาน,เพศ ฯลฯ
- สามารถเก็บวันหมดอายุ ของบัตรประชาชน,ใบขับขี่,VISA,Passport ฯลฯ
- สามารถเก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
- สามารถเก็บประวัติการเจ็บป่วยของพนักงานได้ และการเบิกยาของแต่ละบุคคลได้เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานในองค์กร
เป็นโรคอะไรและใช้ยาอะไรกันมาก
- ทุนการศึกษาว่าผู้ใดมีสิทธิใช้ทุนและใช้ได้เท่าไรขึ้นอยู่กับองค์กร
-เก็บประวัติการเปลี่ยนชื่อ ,ชื่อเล่น,เบอร์โทรศัพท์,เบอร์ต่อภายใน,Locker ,size ชุดฟอร์มต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ติดตามข้อมูลของพนักงานและการใช้สวัสดิการพนักงานอย่างละเอียด
- ดูแลและวิเคราะห์การใช้สวัสดิการต่าง ๆ ขององค์กร

HRCi/ Webbase
- สามารถดูสิทธิการใช้สวัสดิการส่วนตัว
- สามารถบันทึกการใช้สวัสดิการได้
- สามารถดูข้อมูลสวัสดิการของพนักงาน

  8.Work Flow & Executives

ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นระบบที่ทำให้การทำงานต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำงานด้านเอกสาร, ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเป็นการกระจายงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการเองได้โดยตรง โดยครอบคลุมการทำงานในทุก ๆ ด้านของระบบการบริหารงานบุค

ประโยชน์ที่ได้รับ
-ลดปัญหาของการทำงานซ้ำซ้อน, ลดกระดาษเอกสาร เพราะผู้ที่เกี่ยวของสามารถทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ทันที และข้อมูลจะถูก Update ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- ไม่ต้องกังวลเรื่องงานประจำว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละวัน หรือลืมดำเนินการอะไรบ้าง เพราะโปรแกรมจะเป็นผู้
ควบคุมและดูแลการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
- ผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที โดยสามารถดูที่ Monitor หรือสั่งพิมพ์ได้

  9.Security Control
สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้ หลายระดับ ดังนี้
- กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในแต่ละ Module ว่ามีสิทธิใช้งานใน Module ไหนบ้าง
- ประเภทพนักงาน เช่น รายเดือน, รายวัน หรืออื่น ๆ ตามที่ set up ไว้ในโปรแกรม
- ระดับงาน , ตำแหน่งงาน หน้าจอและ Report ว่ามีสิทธิเปิดหน้าจอไหนได้บ้างรวมทั้ง Report ด้วย ว่ามีสิทธิ์พิมพ์ r
Report ไหนได้
- ช่องเงินต่าง ๆ ว่า มีสิทธิดูได้ อย่างเดียว ดูได้และแก้ไขได้ หรือไม่มีสิทธิเห็นช่องเงินเลย ช่องเงินนั้นก็จะไม่ปรากฏให้เห็น
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าจะทำ module ไหน ให้ทำที่เครื่องไหนเท่านั้น
- Log in โปรแกรมสามารถเปิดได้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเงื่อนไขในโปรแกรมโดยอัตโนมัติเพื่อทำการตรวจสอบได้ตลอด
เวลา และเปิดลึกลงไปได้ว่าใครเป็นคนแก้ไขข้อมูล เมื่อวันไหน, เวลาไหน, หน้าจอไหน

HRCi/ Webbase
- หัวหน้าและพนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Online